Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Vedtægter


§ 1

Institutionens navn er Den selvejende institution MEJRUP KULTUR- & FRITIDSCENTER. Institutionens hjemsted er Mejrup sogn i Holstebro Kommune.

§2

Institutionens formål er at eje og drive MEJRUP KULTUR & FRITIDSCENTER bestående af, men ikke udelukkende, idrætshaller, multihaller, kunstgrlsbaner og klubhus med mødelokaler og omklædningsfaciliteter til brug for idrætsaktiviteter, kulturarrangementer, møder og sammenkomster.

§3

3.1
Som medlem af den selvejende institution kan optages personer, der er bosiddende
i Mejrup sogn, eller som er medlem af en institution, forening eller selskab med
hjemsted i Mejrup sogn. Endvidere kan institutioner, foreninger og selskaber lige-
ledes med hjemsted i Mejrup sogn optages som medlem. Medlemskontingentet
fastsættes årligt på generalforsamlingen, og kontingentet kan opkræves på en af
bestyrelsen fastsat måde.

3.2
Medlemmerne har ikke ret til nogen andel af institutionens formue og til udbytte af
nogen art. Medlemmerne har ej heller personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

3.3
Samtlige medlemmer over 18 år har stemmeret. Ingen personer, institutioner,
foreninger eller selskaber kan opnå mere end 1 stemme på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§4

4.1
Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.


4.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Første ordinære generalforsamling afholdes dog tidligst 1 år efter stiftende
generalforsamling.

Der indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i lokal dagspresse.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Aflæggelse af årsregnskab ved kasseren, herunder fastsættelse af kontingent for
   det kommende regnskabsår.
4.Indkomne forslag.
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.Valg af suppleanter.
7.Valg af revisor.
8. Eventuelt.


4.3
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt
det reviderede årsregnskab skal ligge til eftersyn i MEJRUP KULTUR- &
FRITIDSCENTER 5 dage forud for generalforsamlingen.

§5

5.1
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes
antal.

Ændringer af vedtægterne skal ske på en generalforsamling og skal godkendes af
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

5.2
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal af bestyrelsen eller
2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring
herom med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den
ordinære.

5.3
Alle beslutninger på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes ved
almindelig stemmeflerhed.

§6

6.1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og sammensættes således:
2 medlemmer udpeges hvert år umiddelbart efter institutionens ordinære general-
forsamling af Mejrup Gymnastik- og Ungdomsforenings bestyrelse.

3 medlemmer vælges af generalforsamlingen.

De valgte medlemmer er valgt for 2 år, således at 1 medlem er på valg på ulige
årstal, og 2 medlemmer er på valg på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Ved
første valg bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der
skal afgå først.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte ad-hoc udvalg.

6.2
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige. For en 1-årig periode vælges 2
bestyrelsessuppleanter.
For en 1-årig  periode vælges 1 revisorer der skal være registreret/statsauto-
riseret.

6.3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

6.4
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der ved udlejning af institutionens lokaler
opkræves en leje af en sådan størrelse, at institutionens drift mindst kan hvile i sig selv.

§7

Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer og underskrives af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen fremsender senest 2 måneder efter udgangen af regnskabsåret 1 eksemplar af det godkendte regnskab tillige med budget for det kommende regnskabsår til Holstebro kommune til orientering.

§8

Institutionen indgår lejeaftale med Holstebro kommune om leje af den jord, hvorpå institutionens bygninger er beliggende.

§9

Eventuel opløsning af institutionen kan kun vedtages på 2 på hinanden uafhængige generalfor-samlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær.

Ved opløsning skal institutionens nettoformue anvendes til gavn for idrætslivet og de kulturelle aktiviteter i Mejrup sogn efter beslutning af generalforsamlingen.


Således vedtaget på generalforsamlingen i Mejrup den 18. februar 2015.


Per V. Møller/dirigent
TDC Hallerne  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97410920  |   @